Rich-Spatola.jpg

Rich Spatola

GM Spatola is the Grand Master and Founder of Red Dragon Jiu Jitsu certified by Professor Feliciano “Kimo” Ferreira.  He is an 8th Degree Black Belt in Shaolin Kempo / Jiu Jitsu, and has trained in Jiu Jitsu, Tai Zen, American Kenpo, Kempo/Jiu Jitsu and Kung Fu..